Záruční podmínky dodávaného zboží

Záruční podmínky dodávaného zboží:

  • 24 měsíců od data prodeje je standardní platnost záruky u výrobků určených pouze pro domácí použití
  • 12 měsíců od data prodeje je standardní platnost záruky u výrobků pro použití v provozovnách / gastro zařízení, pokud není přímo u produktu uvedeno jinak
  • 1 rok (12+12) u výrobků s takto uvedenou zárukou je možno dokoupit 12 měsíců plné záruky navíc pro použití v provozovnách
  • Ikony_3_roky_záruka_75x37pxIkony_4_roky_záruka_75x37pxIkony_5_let_záruka_75x37px u výrobků s takto uvedenou zárukou platí uvedená záruka pro použití v provozovnách 24 měsíců a v domácnostech pro spotřebitele dle popisku v ikonce, či u produktu.
  • 2 roky (12+12) Ikony_2_roky_záruka_75x37px prodloužená záruka pro značky RM a Tefcold - je určena pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného servisu musí být splněny uvedené záruční podmínky: 
    • značka RM - pro uplatnění záruky je nutná montáž odbornou servisní firmou, pro uplatnění prodloužené záruky se sjednává spoluúčast spotřebitele-uživatele ve výši 500 Kč bez DPH na každé jednotlivé odstranění vady výrobku
    • značka Tefcold, NORDline, Vestfrost, Byfal, Juka, Zoin, Icematic, Polair - pro uplatnění prodloužené záruky je nutná registrace na http://www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/, 1 x za 6 měsíců kontaktujte servis NOSRETI velkoobchod s.r.o. http://www.nosreti-velkoobchod.cz/servisni-formular/, ten zajistí záruční prohlídku výrobku, která bude zapsána do vašeho záručního listu. Cena této prohlídky je 600 Kč bez DPH a bez cestovného
  • O 36 měsíců prodloužená záruka pro značku Tefcold a další značky specifikované dále v délce dalších navazujících 36 měsíců ve spolupráci s Českou pojišťovnou a.s.. Za poplatek 990Kč nebo poplatek 1405Kč získáte při spoluúčasti 500Kč (vše bez DPH) 3 roky prodloužené záruky navícTýká se vybraných výrobků značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Byfal, Juka, Zoin, Icematic, Polair určených pro použití v provozovnách a domácnostech.  Prodloužená záruka neboli poskytnutí bezplatného servisu (dále jen „PBS“) je poskytována za níže uvedených podmínek:

1. Pro vznik nároku na PBS je nutná registrace spotřebitele-uživatele při zaslání objednávky na adrese www.abcelektrodum.cz. Poté bude spotřebiteli - uživateli zasláno zboží a certifikát, který ho bude opravňovat k uplatnění práv plynoucích z PBS na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Byfal, Tefcold, Juka, Zoin, Icematic, Polair.

2. PBS je poskytováno fyzickým i právnickým osobám, registrace musí být vždy na konkrétní osobu a je nepřenosná.

3. PBS kryje nebezpečí možného vzniku pojistné vady výrobku.

4. PBS se vztahuje pouze na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Tefcold, Polair, Juka, Zoin, Byfal a Icematic, které jsou uvedeny při registraci PBS na výše uvedených webových stránkách a za splnění podmínek uvedených v tomto dokumentu.

5. V rámci PBS vzniká dodavateli povinnost uhradit spotřebiteli-uživateli náklady vzniklé odstraněním vady / opravou výrobku, na který se vztahuje PBS, pokud k výskytu vady došlo v období trvání PBS a za předpokladu, že spotřebitel-uživatel dodržel všechny záruční podmínky uvedené dodavatelem.
Vadou se pro tyto účely rozumí nepředvídatelné výrobní vady – vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy výrobku způsobené selháním některéze součástí výrobku, které způsobí nefunkčnost výrobku a které pro obnovení původní funkčnosti vyžadují opravu nebo výměnu.

5.1 Nárok na PBS počíná plynout bezprostředně po skončení běhu záruční doby výrobku a trvá po dobu následujících 36 měsíců, jejichž uplynutím skončí.

6. Postup při hlášení závady

6.1 PBS lze uplatnit pouze na vybrané výrobky značek NORDline, Vestfrost, Byfal, Tefcold, Juka, Zoin, Icematic, Polair, které jsou dováženy a distribuovány dodavatelem, byly zakoupeny po 1. 7. 2014 a splňují uvedené podmínky.

6.2 Práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele-uživatele v období PBS se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které upravují zákonnou záruční dobu, s následujícími výjimkami:
• PBS začíná plynout prvním dnem následujícím po skončení zákonné záruční doby a končí uplynutím 3 let (36 měsíců) od tohoto dne. Uplatněním reklamace nedochází k prodloužení období PBS, tj. PBS se neprodlužuje o dobu, kdy je výrobek v reklamaci,
• při reklamaci v rámci PBS je spotřebitel-uživatel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku, záruční list a certifikát vystavený dodavatelem,
• nároky z PBS je nutno uplatňovat přímo u dodavatele, na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném na záručním listu dodavatele,
• spotřebitel-uživatel nemá v rámci PBS nárok na výměnu vadného výrobku za nový nebo jiný výrobek, odstoupení od kupní smlouvy ani náhradu škody vzniklé nemožností výrobek užívat z důvodu vady či nefunkčnosti, spotřebiteli-uživateli svědčí výlučně nároky uvedené v těchto podmínkách,
• reklamace v rámci PBS bude vyřízena ve lhůtě nejpozději do 45 dnů.

6.3 PBS se sjednává se spoluúčastí spotřebitele-uživatele ve výši 500 Kč bez DPH na každé jednotlivé odstranění vady výrobku. Dodavatel tedy spotřebiteli-uživateli nahradí náklady podle bodu 5. těchto podmínek po odečtení uvedené částky. 

6.4 Je-li výrobek, na který se vztahuje PBS neopravitelný, poskytne dodavatel spotřebiteli-uživateli plnění ve výši časové ceny výrobku. Časová cena je stanovena dle následující tabulky:

Doba od prodeje výrobku      Časová cena
> 1 rok a ≤ 2 roky                    78 % z ceny bez DPH
> 2 roky a ≤ 3 roky                  55 % z ceny bez DPH
> 3 rok a ≤ 4 roky                    40 % z ceny bez DPH
> 4 rok a ≤ 5 let                       30 % z ceny bez DPH


6.5 Prodloužená záruční doba je nepřenosná a nepřevoditelná. V případě převodu anebo přechodu vlastnického práva k výrobku PBS zaniká!

7.  Výluky - PBS se nevztahuje:
• na běžné opotřebení výrobku nebo mechanické poškození, např. žárovky, police, nosné lišty polic, rukojeti a závěsy dveří, těsnění dveří, čela a šuplíky,
• na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním výrobku v souladu s návodem k použití předaným spolu s výrobkem, včetně pravidelných servisních / garančních prohlídek (pokud jsou stanoveny v záručním listu),
• na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na výrobek,
• na běžné opotřebení věci a závady způsobené provozem (např. těsnění, apod.),
• na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
• na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce, na škody vzniklé v nepřímé příčinné souvislosti s vadou,
• škody na výrobcích určité značky či typu, pokud toto zboží výrobce, případně pojištěný, stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady,
• na mechanické poškození výrobku způsobené cizím zaviněním,
• pokud byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou,
• na spotřebiče s napájením 400 V, pokud nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou,
• vznikla-li závada při dopravě k uživateli, vadné bytové instalaci, nesprávným zacházením, údržbě či jiným zanedbáním péče o výrobek,
• pokud kuchyňská linka nebo jiná linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry požadované v návodu na použití,
• je-li výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů,
• na škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením,
• ve všech ostatních případech, kdy nevzniká povinnost poskytnout PBS na součásti výrobků, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny,
• na povrchové a estetické závady.

8. Ceny za PBS

8.1 Cenou výrobku se rozumí jeho prodejní cena bez DPH uvedená na daňovém dokladu, který byl spotřebiteli-uživateli vystaven při prodeji dodavatelem.

8.2 Za sjednání PBS uhradí spotřebitel-uživatel na každý výrobek registrovaný do PBS pro jednu a všechny vady vyskytnuvší se na výrobku částku odpovídající ceně výrobku ve dvou cenových pásmech:

Cena výrobku                      Cena PBS
a) 10 000 – 20 000 Kč              990 Kč
b) 20 001 – 50 000 Kč           1 490 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

9. Plnění v rámci PBS

9.1 Dodavatel neposkytne plnění, jestliže:

• spotřebitel-uživatel nemůže prokázat, že výrobek byl od uzavření kupní smlouvy servisován podle doporučení výrobce
• spotřebitel-uživatel při oznámení vady výrobku (reklamaci) předloží nepravdivé nebo neúplné informace

9.2 V případě sporu při vyřizování reklamace se obě smluvní strany dohodnou na jmenování soudního znalce, který vypracuje odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o vadu výrobku uplatnitelnou v rámci PBS, ponese náklady na vypracování tohoto posudku dodavatel. V opačném případě ponese náklady na vypracování tohoto posudku spotřebitel-uživatel.

9.3 Jestliže po vyplacení náhrady nákladů bude zjištěno, že předmětná vada není vadou uplatnitelnou v rámci PBS dle rozsahu a znění těchto podmínek, je spotřebitel-uživatel povinen vrátit dodavateli vyplacenou částku, kterou dodavatel vyplatil jako náhradu nákladů, a to do 30 dnů od sdělení této skutečnosti dodavatelem.

10. Spotřebitel-uživatel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. zn. dodavateli – společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a to pro účely sjednání pojištění dodavatele s pojišťovnou, realizace závazků společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. jako dodavatele vyplývajících z PBS a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován dobrovolně, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele-uživatele písemně odvolán, a to na adrese společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o

11. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek PBS s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky PBS účinné v době registrace spotřebitele-uživatele.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení